ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia Wirtualny Bieg Kobiet 2020 jest grupa promotorów biegania, pomagania i zdrowego stylu życia prowadząca fanpage na portalu Facebook https://www.facebook.com/mazoviaproactiv/ , oraz stronę internetową www.mazoviaproactiv.pl. Od strony administracyjnej i księgowej wydarzenia partnerem produkcyjnym jest firma ARENA Patryk Nieznański, NIP 566 183 80 79, właściciel www.proactivshop.pl.

CELE IMPREZY

 • Promocja aktywności i zdrowego stylu życia.
 • Pomoc materialna i promocja pomocy materialnej potrzebującym osobom lub fundacjom czy placówkom opiekuńczym.
 • Promocja akcji charytatywnych jednoczących społeczeństwo.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.

ZASADY

 • Wydarzenie ma charakter charytatywny i towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński i koleżeński, co oznacza że nikt nie będzie nikogo kontrolował. Bieg nie jest biegiem masowym.
 • Wydarzenie ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę (bezpieczną i zgodną z zasadami ruchu drogowego), dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktów poniżej.
 • Uczestnicy zobowiązują się przebyć łącznie symboliczny dystans minimum 3 km.
 • Wydarzenie odbędzie się w dniach 06 – 08 marca 2020 roku. Oznacza to, że dystans umowny minimum 3 km można przebiec, przejść, przejechać, przepłynąć jednorazowo w którykolwiek dzień we wskazanym przedziale czasowym.
 • Pokonanie dystansu może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie.
 • Podczas pokonywania dystansu można mieszać te techniki.
 • Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do dokonania pomiaru swojej aktywności za pomocą własnych urządzeń lub aplikacji monitorujących aktywność fizyczną (np. Endomondo).
 • Na oficjalnym wydarzeniu Biegu w portalu Facebook opublikowany zostanie link do rywalizacji Endomondo, zachęcamy do przyłączenia się i wspólnej rywalizacji.
 • Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o wysłanie screenów lub zdjęć potwierdzających swoją aktywność na wskazany adres e-mail  kontakt@proactivshop.pl oraz swoje profile społecznościowe (FB lub Instagram) i otagowanie ich hasztagami: #WirtualnyBiegKobiet, #BiegKobiet oraz #MazoviaProActiv i #ProActivShop.

ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY

 • Zgłoszenia do biegu odbywały się będą poprzez wykupienie pakietu na stronie: www.proactivshop.pl
 • Pakiety zamówione do 23 lutego 2020 roku, do końca dnia, zostaną wysłane przed wydarzeniem. Pakiety zamówione od dnia 24 lutego do ostatniego dnia wydarzenia czyli 08 marca 2020 zostaną przesłane do 30 dni po zakończeniu wydarzenia. Pakiety nieopłacone uznaje się za niewykupione i nie będzie zrealizowana przesyłka.
  Pakiet zawiera imienny numer startowy do pobrania i samodzielnego wydruku, oraz medal w cenie 37 zł.
 • Istnieje możliwość zakupu dowolnej liczby pakietów jednorazowo. Pakiety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 • Partner produkcyjny wydarzenia nie wystawia faktury VAT.
 • Metodę płatności za pakiet, formę dostawy pakietu wybiera uczestnik. Możliwe są różne metody dostawy: Pocztą Polską (cena 11 zł), paczkomatem In-Post (cena 13 zł), Kurierem (cena 13 zł), oraz darmowy odbiór osobisty w Ciechanowie. Koszt dostawy w Europie to około 25 zł. Podane koszty mają charakter orientacyjny, a ich rzeczywista wartość zależy od masy paczki, na którą ma wpływ ilość zakupionych pakietów. Ostateczna cena dostawy zostanie wyświetlona w systemie rejestracyjnym po dodaniu wszystkich pakietów do koszyka i przed dokonaniem płatności.
  Sposób realizacji transakcji na stronie reguluje Regulamin Sklepu, dostępny na stronie www.proactivshop.pl

PRZEZNACZENIE OPŁATY
Organizator wesprze finansowo leczenie i rehabilitację Anety Murawskiej, przekazując darowiznę na jej konto w Fundacji SEDEKA http://sedeka.pl/opp/murawska-aneta#. Aneta Murawska, 42- letnia kobieta, która walczy o powrót do zdrowia po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK).

PROCES REJESTRACJI

 • Wybierasz pakiet lub wiele pakietów,
 • Dokonujesz zakupu przez stronę www.proactivshop.pl,
 • Opłacasz pakiet: BLIKiem, przelewem elektronicznym (szybkie płatności) lub przelewem tradycyjnym.
 • Otrzymujesz maila z potwierdzeniem zamówienia i numerem startowym. Jeżeli wykupiłeś więcej pakietów, dostaniesz w ciągu kilku dni jeszcze jednego maila z numerami dla wszystkich pozostałych pakietów.

NUMER KONTA
Jeżeli jako metodę płatności wybrałaś/wybrałeś przelew tradycyjny dokonaj przelewu na kwotę zamówienia na:
Dane do przelewu:
Odbiorca: Patryk Nieznański, ul. Pułtuska 53, 06-400 Ciechanów
rachunek nr: 05 1750 0012 0000 0000 2287 2613
tytuł przelewu: Twoje IMIĘ i NAZWISKO oraz miejscowość

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 • Organizator zobowiązuje się dostarczyć uczestnikom po wykupieniu pakietu linka do wzoru okolicznościowego numeru startowego do pobrania.
 • Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia biegu do dostarczenia wykupionych przez uczestników pakietów, pod podane przez nich adresy do wysyłki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników Wirtualnego Biegu Kobiet 2020 będą przetwarzane tylko w sprawach związanych z Wirtualnym Biegiem Kobiet 2020.
 • Administratorem danych osobowych jest Partner produkcyjny – ARENA Patryk Nieznański z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 53, 06-400 Ciechanów.
 • Dane osobowe uczestników wydarzenia będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz przygotowania list startowych; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie a) niniejszego paragrafu w związku z udziałem wydarzeniu Wirtualny Bieg Kobiet 2020 obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniu Wirtualny Bieg Kobiet 2020.
 • Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących Wirtualnego Biegu Kobiet 2020, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne, analityczne i statystyczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Partnera produkcyjnego.
  Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Partnera produkcyjnego i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny. Partner produkcyjny nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu pendrive, CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wydarzenia i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w wydarzeniu i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w wydarzeniu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawy takich szkód.
 • Każdego uczestnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe.
 • Uczestnik wykupując Pakiet Startowy jednocześnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku udostępnionego samodzielnie na potrzeby promocji wydarzenia Wirtualny Bieg Kobiet.
 • Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej ProActivShop.pl.